ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Bevezető rendelkezések

Jelen általános szerződési és felhasználási feltételek (továbbiakban: Szerződés) rögzítik (i) egyrészt a www.travelgo.hu éhttps://utazas.travelgo.hu internetes oldalak (továbbiakban: Weboldalhasználatának, (ii) másrészről az Ön (a továbbiakban: Felhasználó, vagy Utazó vagy Ön) és a Travelgo Utazási Kft., illetőleg a Travelgo Limited (továbbiakban külön-külön mint Travelgo) mint Utazásszervező és/vagy Utazásközvetítő között kötendő utazási szerződés (a továbbiakban: Egyedi Utazási Szerződés) létrejöttének folyamatát és feltételeit. Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével kijelenti, hogy a jelen Szerződésben foglalt feltételeket elolvasta, megértette és kijelenti, hogy azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A www.travelgo.hu éhttps://utazas.travelgo.hu weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatások tekintetében, amelyeket a jelen Szerződés nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások rendelkezései irányadóak.

Az Utazásszervező vagy Utazásközvetítő
elnevezése: Travelgo Utazási Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye és levelezési címe: 1138 Budapest, Úszódaru utca 1. (továbbiakban: Iroda) telefonszáma: +36 21 200 7897
e-mail címe: 
budapest@travelgo.hu
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszáma: 01-09-430899
adószáma: 32181470-2-41
bankszámlát vezető bank megnevezése: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
bankszámlaszáma: 10401945-50527077-76761006
internetes elérhetősége: www.travelgo.hu és https://utazas.travelgo.hu
MKEH nyilvántartási szám: U-002040

elnevezése: Travelgo Limited
székhelye és levelezési címe: 71 Lower Baggot Street, Dublin, D02P593, Ireland telefonszáma: +353-1-211-8766
e-mail címe: info@travelgo.ie
nyilvántartó bíróság: Companies Registration Office (Ireland) cégjegyzékszáma: 647215
adószáma: IE3604651OH
internetes elérhetősége: www.travelgo.ie
MKEH nyilvántartási szám: TO-000077
(a továbbiakban külön-külön: 
Travelgo).

Bevezető rendelkezések

Jelen Szerződés a Travelgo által szervezett, vagy közvetített utazási csomagokra, az Utazó által egyedileg összeállított dinamikus utazási csomagokra, valamint – eltérő egyedi megállapodás hiányában – a Travelgo által nyújtott szállás szolgáltatásra, és utazási csomagnak nem minősülő – egyéb szolgáltatásra (a továbbiakban: Utazási Szolgálgatások) terjed ki.

A Travelgo által szervezett utazásokra, szállás- és egyéb – utazási csomagnak nem minősülő szolgáltatásokra az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Utevr.), és az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2302 irányelve (továbbiakban: Irányelv), valamint jelen Szerződés rendelkezései az irányadóak.

Az utazási csomag Korm. rendelet 2. § 6. pontja szerinti szolgáltatásegyüttes, amely lényegileg előre összeállított üdülési csomag, amely a következő utazási szolgáltatások közül legalább kettőt kombinál: (a) szállítás (b) szállás vagy (c) más, a szállításhoz vagy a szálláshoz nem kapcsolódó turisztikai szolgáltatás, amely az Ön Foglalásának jelentős részét képezi, és ezt a két vagy több összetevőt egyidejűleg, teljes egészében tartalmazó áron értékesítjük az Ön részére.

Ha Ön az Európai Unió valamely országán belül rendelkezik életvitelszerű tartózkodási hellyel, és a Weboldalon vagy a Travelgo Irodájában utazási csomagot vásárol, akkor az Önnek kínált két vagy több utazási szolgáltatás kombinációja az (EU) 2015/2302 irányelv értelmében csomagnak minősül.

Amennyiben Ön nem az Európai Unió valamely országán belül rendelkezik életvitelszerű tartózkodási hellyel, és a Weboldalon keresztül, vagy a Travelgo Irodájában vásárol utazási csomagot, a jelen Szerződésben meghatározott feltételek ebben az esetben is érvényesek, kivéve, ha ez ellentétes lenne valamely kötelezően alkalmazandó helyi szabályozással. Ebben az esetben a lefoglalt termékek bármilyen kombinációja nem minősül utazási csomagnak, és a szerződése a megfelelő harmadik fél szállító(k)kal jön létre.

Az Utazó tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott katalógus, a Weboldalon szereplő, illetve az Ajánlatkérést követően részére megküldött Ajánlat többek között tartalmazza a kiválasztott utazási csomagra vonatkozóan — amennyiben az utazási csomagban foglalt utazási szolgáltatás jellegéből adódóan szükséges (a Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében), így különösen annak a) pontjában — előírt feltételeket, amely feltételek az utazási csomagra vonatkozó szerződés lényeges részét képezik és kizárólag a szerződő felek kifejezett hozzájárulása esetén módosíthatók.

I. A Weboldal bemutatása

1. A Weboldalon keresztül végezhető ügylet leírása, a weboldal használata

 1. 1.1.  A Travelgo a jelen Weboldalon a Travelgo által gazdasági tevékenysége körében üzletszerűen értékesített utazással kapcsolatos szolgáltatásokat (továbbiakban: „Utazási szolgáltatásokvagy „Szolgáltatások”) kínál értékesítésre.

 2. 1.2.  A Weboldal kizárólag a Felhasználó személyes használatára szolgál. Nem módosítható, nem reprodukálható, nem sokszorosítható, nem másolható, nem terjeszthető, nem adható el, nem értékesíthető tovább és nem hasznosítható kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célokra, ide nem értve például, de nem kizárólag az utazási útiterv másolatának a Travelgoval Egyedi Utazási Szerződést nem kötő Utazók személyes használatra történő kinyomtatását.

 3. 1.3.  A Felhasználó köteles mellőzni a Weboldal nem engedélyezett, jogszabályba, vagy hatósági előírásokba ütköző, vagy bármilyen más módon harmadik személyek törvényes érdekeit sértő, vagy egyébként tiltott célokra történő igénybevételét. A Felhasználó vállalja, hogy a Weboldalon keresztül vásárolt Utazási szolgáltatásokat saját javára, illetve olyan személyek nevében és javára veszi igénybe, akik nevében jogosult eljárni. A Felhasználó a Weboldalon keresztül vásárolt Szolgáltatásokat kizárólag a jelen Szerződésben, illetve az Egyedi Utazási Szerződésben meghatározott módon ruházhatja át.

 4. 1.4.  Az Travelgo indokolt esetben jogosult bármikor, előzetes értesítés nélkül megtagadni a Weboldalhoz való hozzáférést.

 5. 1.5.  Travelgo nem vállal felelősséget a Weboldal esetleges működési hibájából származó károkért.

2. A regisztráció, a szerződéskötési folyamat

2.1. Bárkinek külön regisztráció nélkül lehetősége van a Weboldal elérésére, illetőleg az Egyedi Utazási Szerződés megkötésének kezdeményezését megelőzően az utazási Ajánlatok megtekintésére, lényeges tulajdonságainak megismerése, az Utazási Ajánlatokban, a Felhasználó által összeállított dinamikus utazási csomagokban szereplő szolgáltatások megismerésére, ugyanakkor egyes szolgáltatások, a jelen Szerződés feltételei szerinti regisztrációhoz, illetőleg már korábban regisztrált Felhasználó esetében belépéshez kötöttek lehetnek.

 1. 2.2.  Önnek az Egyedi Utazási Szerződés megkötésének kezdeményezését megelőzően lehetősége van a Weboldalon a kiválasztott Ajánlatok képére kattintva az Ajánlatban szereplő Szolgáltatás ismertetőjét, leírását megtekinteni. Az Travelgo szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben az Ajánlatban szereplő Szolgáltatás a Weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

 2. 2.3.  Az Utazási Szolgáltatások mellett feltüntetett ellenérték külön jelölés hiányában az általános forgalmi adót már tartalmazza, de nem tartalmazza az adott Utazási Szolgáltatásoknál egyedileg feltüntetett külön díjakat/költségeket. A Weboldalon feltüntetett, a Travelgo által előre összeállított utazási csomagokban és dinamikus csomagokban szereplő Szolgáltatások ellenértékének megváltoztatásának joga megilleti a Travelgot, azzal, hogy minden esetben a Szolgáltatás ellenértékének módosítása a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg léphatályba. Travelgo nem köteles a Weboldalon külön jelezni az egyes Szolgáltatások ellenértékének változását. Az egyértelműség kedvéért a Szolgáltató kijelenti, hogy a módosítások a Felhasználó által már megrendelt és Travelgo írásban visszaigazolt Szolgáltatások ellenértékét kedvezőtlenül nem befolyásolják. A Weboldalon az Utazási Szolgáltatások árai a legtöbb esetben euróban vannak meghatározva, amelyet az Utazó is euróban köteles megfizetni. Amennyiben az adott szolgáltatás ára forintban kerül meghatározásra, az Utazó is forintban köteles a szolgáltatás vételárát kiegyenlíteni. Bizonyos a Weboldalon jelzett szolgáltatások esetén az Utazónak választási lehetősége van, az ajánlatkéréskor jelezheti, hogy euróban vagy forintban kíván fizetni.

2.4. Amennyiben a Travelgo minden gondossága ellenére a Weboldalon egy Szolgáltatás ellenértéke tévesen kerül megjelenítésre, ideértve a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő (feltűnően értékaránytalan), valamint rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árakat, akkor az Travelgo nem köteles az adott Utazási Szolgáltatást a hibás áron a Felhasználórendelkezésére bocsátani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő megvételét, amelynek ismeretében Ön indokolási kötelezettség nélkül elállhat az adott Utazási Szolgáltatásra vonatkozó megrendelési szándékától.

 1. 2.5.  Amennyiben valamely Utazási Szolgáltatást a Weboldalon keresztül le kívánja foglalni, úgy annak menete az alábbi. A folyamatot az egyes Utazási Ajánlatoknál, illetve Dinamikus Csomagoknál ”Kiválasztás” majd azt követően „Foglalás” gomb megnyomásával az UtazásiSzolgáltatást igény bevevő Felhasználó és az Utazók adatainak megadásával („Elérhetőségek kitöltése”), majd az adatok Összegzésével („Összegzés”) ezt követően pedig az „Ajánlatkérés” gomb megnyomásával tudja részünkre elküldeni. Az egyértelműség kedvéért rögzítjük, hogy a jelen 2.5-ös pontban rögzített Foglalás nem jelenti az adott Utazási Ajánlat tényleges lefoglalását, kizárólag egy Megrendelési kötelezettség nélküli Ajánlatkérést jelent. Az Ajánlatkérés elküldése nem jelenti, az adott Utazási Szolgáltatás sikeres megrendelését, vagy lefoglalását.

 2. 2.6.  Az Ajánlatkérés elküldését követően, annak Travelgohoz történő beérkezését követően a Travelgo a lehető legrövidebb időn belül pontosítja Önnek az árakat és ellenőrzi a szabad helyeket, ezt követően Travelgo értesíti Önt a szabad helyekről és lehetőség szerint opciós Foglalást készít, illetve további információkat nyújt Önnek a Foglalás menetéről.

 3. 2.7.  Amennyiben korábban már regisztrált a Weboldalon, úgy a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát kell megadni a belépéshez, míg amennyiben új Felhasználóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a Weboldal által a regisztrációs folyamatban igényelt adatokat, amelyeket a Weboldal eltárol, és a legközelebbi Ajánlatkérés alkalmával már csak be kell jelentkeznie.

 1. 2.8.  Amennyiben valamely Utazási Szolgáltatást a Travelgo Irodájában kívánja munkatársunk segítségével megrendelni, úgy a Weboldalon hozzáférhető Ajánlatokkal azonos adatbázisból, azonos feltételek mellett van lehetősége munkatársunk segítségével az egyedi Ajánlat összeállítására, és az Irodában történő Egyedi Utazási Szerződés megkötésére.

 2. 2.9.  Az Ajánlatkérés során Önnek nyilatkoznia kell, hogy a megadja-e a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez az ajánlat készítése céljából. Továbbá opcionálisan hozzájárulást adhat a személyes adatai kezeléséhez az idegenforgalmi szolgáltatások és újdonságok küldése céljából. Jeleznie kell továbbá, hogy jelen Szerződés rendelkezéseit megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el. Szükséges továbbá az adatkezelési tájékoztató megismeréséről is nyilatkozni. Ezen nyilatkozatokat a Weboldalon megfelelő jelölőnégyzetekkijelölésével tudja megtenni, míg az Irodában írásban szükséges nyilatkozni.

2.10. Az Ajánlatkérés során az Ön által tévesen, illetőleg pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibás, illetve hiányos Foglalásért, vagy az Ajánlatkérés során tévesen adatokból fakadó késedelmes Foglalásért és az ebből fakadó árváltozásért, illetve egyéb károkért a Travelgo a felelősségét kizárja. A Travelgot nem terheli felelősség továbbá az olyan károkért, amelyek abból adódnak, hogy Ön a jelszavát elfelejtette, vagy azt illetéktelenek számára bármely nem az Travelgonak felróható okból hozzáférhetővé tette, vagy azok hozzáférhetővé váltak.

2.11. A korábban rögzített regisztrációs adatok megváltoztatására a Weboldalra történő bejelentkezést követően, a vízszintes menü profil ikonra, majd a „Személyes adatok” gombra történő kattintással van lehetőség. Az Travelgo kizárja a felelősségét az Ön által végrehajtott adatmódosítások megfelelősségének, illetőleg annak hiányának következtében felmerülő károkért. A regisztrációs adatok naprakészen tartása az Ön felelőssége és kockázata.

2.12. A Weboldalra történő regisztrációját Ön bármikor jogosult törölni, amennyiben nincs aktív ajánlatkérés folyamatban — azaz amennyiben nincs olyan, a Weboldalon keresztül megkötött Egyedi Utazási Szerződés, amelyet a Travelgo még nem teljesített. A regisztráció törlésére először a Weboldalon a megadott felhasználói név/jelszó páros megadásával kell belépni, és a vízszintes menü profil ikonra, majd a „Személyes adatok” gombra történő kattintást követően a „Regisztráció törlése” gombra kattintani. A regisztráció törlésének kezdeményezését követően a Weboldal automatikusan törli a regisztrációt, és az Ön adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a Weboldal rendszeréből, azzal, hogy a korábbi, már teljesített Egyedi Utazási Szerződésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kerülnek megőrzésre. A regisztráció törlését követően után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3. Az Egyedi Utazási Szerződés létrejötte

 1. 3.1.  A Weboldalon keresztül történő szerződéskötés során Felek között az Egyedi Utazási Szerződés a távollévők között kötött szerződések szabályai szerint, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján jön létre, míg a Travelgo Irodájában történő szerződéskötés során a Bevezető rendelkezésekben meghatározott jogszabályok figyelembevételével, írásban kerül az Egyedi Utazási Szerződés megkötésére.

 2. 3.2.  A távollévők közötti szerződéskötés során a szerződés távértékesítési rendszer keretében, a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek által kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz — internet — alkalmazásával jön létre. Jelen Szerződés értelmében a Weboldalon keresztül létrejött ügyletek során ez elektronikus, online szerződéskötést jelent, azaz az Utazási Szolgáltatások tekintetében az Egyedi Utazási Szerződés egyrészt a Weboldal rendszerén keresztül online, másrészről az Ön, mint vevő e-mail címére megküldött üzenetek útján történik. Az online megkötött Egyedi Utazási Szerződés elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül, amelyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Elkertv.”) szabályozza.

3.3. A Foglalás a Felhasználó által a Travelgo Weboldalán leadott bármely termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó megrendelést jelenti, amelyet a Travelgo e-mailben történő visszaigazolással tanúsít (továbbiakban: Foglalás), míg a személyes szerződéskötés során az Irodában kerül sor a Foglalás megadására munkatársunk számára.

 1. 3.4.  Amikor Ön a Weboldalon keresztül, vagy az Irodában a Travelgo által szervezett utakat foglal, Egyedi Utazási Szerződés jön létre a Travelgo mint Utazásszervező és Ön mint Utazó között.

 2. 3.5.  Amennyiben Ön nem a Travelgo által szervezett, hanem más utazásszervezők által szervezett utakat, vagy szállásokat, járatokat kíván foglalni, amelyeket a Travelgo csak közvetít, a Travelgo által közvetített utazási szolgáltatások esetén a Travelgo Utazásközvetítőként jár el, így az utazási szerződést a Travelgo az Utazásszervező nevében és javára köti meg az Utazóval, ez esetben azonban a Travelgo és az Utazó között nem jön létre Egyedi Utazási Szerződés.

 3. 3.6.  A Travelgo az Egyedi Utazási Szerződések megkötése során az Utazó érdekében eljárva válogat össze a különböző harmadik személy utazásszervezők ajánlatai közül ajánlatokat az Utazó részére, amelyek közül az Utazó kiválasztja a számára megfelelő Utazást, és azt megrendeli a Weboldalon, vagy az Irodában. Sikeres Foglalás (azaz elfogadott Ajánlat Travelgo által történő visszaigazolása) esetén a Felhasználó Egyedi Utazási Szerződésének részét képezik az érintett utazási szolgáltató általános szerződési feltételei is, amelyek korlátozhatják vagy kizárhatják az Utazóval szembeni felelősséget, amelyet az Utazó az Egyedi Utazási Szerződés megkötésével tudomásul vesz.

 4. 3.7.  Amennyiben át kívánja tekinteni az adott utazási szolgáltató feltételeit, azt a Weboldalon belinkelt egyéb utazási szolgáltatók oldalán teheti meg, ahol az érintett harmadik személy utazási szolgáltató feltételei egy linken keresztül elérhetők. Azokban az esetekben, amikor nem lehetséges az adott utazási szolgáltató feltételeinek linkkel történő elérése, az Utazó kérésére a Travelgo rendelkezésére bocsátja az érintett utazási szolgáltató elérhetőségét, hogy az Utazó közvetlenül kapcsolatba léphessen vele.

 5. 3.8.  A Weboldal Szolgáltatások Foglalására történő használatával a Felhasználó meghatalmazza az Travelgot arra, hogy az Utazási Szolgáltatók közötti összehasonlítás és a kiválasztott utazási szolgáltatótól származó Utazási Szolgáltatások Foglalása során a Felhasználó képviselőjeként járjon el, és hogy a Felhasználó nevében az ilyen Szolgáltatásokért történő fizetést a Felhasználó igényei szerint teljesítse. Az Irodában történő személyes Foglalás során a meghatalmazás az Irodában személyesen kerül megadásra ráutaló magatartással az Irodába történő belépéssel és a Travelgo munkatársától utazási Ajánlat kérésével.

 6. 3.9.  Ennek megfelelően a Travelgo szolgáltatási díjat számíthat fel a Felhasználónak, attól függően, hogy mely Szolgáltatásokat foglalja le. A Foglalás megerősítése előtt a Travelgo tájékoztatja a Felhasználót a fizetendő díjról. A Weboldalon történő fizetés az Axcess Payment Services Ltd. (Regent House, Bath Avenue, Wolverhampton, WV1 4EG) által üzemeltetett fizetési gateway szolgáltatáson keresztül történik a https://www.axcessps.com/ oldalon található részletes felhasználási feltételek, illetőleg adatkezelési szabályok alapján. A Felhasználó adatait önként bocsátja az Axcess Payment Services Ltd. rendelkezésére, ezzel kapcsolatosan a Travelgo a felelősségét kizárja.

3.10. Amennyiben a Foglalásért, illetőleg az Utazási Szolgáltatásokért és egyéb Szolgáltatásokért az Utazó az Irodában fizeti meg a Travelgo részére a díjakat, úgy a Novopayment Kft. (Cg. 01-09- 302898; székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20. IV. em.) által üzemeltetett megoldás útján van lehetősége bankkártyával fizetni. A Novopayment Kft. szolgáltatásairól, általános szerződési feltételeiről és adatkezelési tájékoztatójáról a https://novopayment.hu/ oldalon tud további információkat találni.

3.11. A Weboldalon keresztül, elektronikusan, vagy az Irodában írásban létrejött Egyedi Utazási Szerződéseket, illetőleg minden egyéb, az Utazási Szolgáltatással kapcsolatos információt, adatot, esetleges módosításokat a Travelgo a Weboldalon keresztül, vagy az Irodában a szerződéskötési folyamat során az Utazó által megadott e-mailcímre küldi meg, annak érdekében, hogy minden, az Utazással kapcsolatos információ az Utazó birtokában legyen.

3.12. A Travelgo jogosult törölni a Felhasználó Foglalását, amennyiben alapos oka van feltételezni, hogy az csalárd (például a felhasználó személyazonossága nem azonosítható, a bankkártyával/hitelkártyával való visszaélés merül fel). Ilyen körülmények között a Travelgo minden esetben megkísérli felvenni Felhasználóval a kapcsolatot a Foglaláskor megadott e-mail címén vagy a Felhasználó bankján keresztül. Abban az esetben, ha a Travelgo nem tudja felvenni Felhasználóval vagy bankjával a kapcsolatot, a Foglalását minden a Felhasználó felé fennálló kártérítési felelősség nélkül törölheti.

3.13. A Weboldal használatával a Felhasználó tudomásul veszi, egyúttal kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Travelgo a Weboldalon keresztül történő szerződéskötés során a Foglalást kezdeményező személy személyazonosságát ellenőrizze, és kétség esetén a Foglalás végrehajtását a Travelgo megtagadja. A Travelgo a személyazonosság ellenőrzésére a Sum and Substance Ltd (UK) (nyilvántartási szám: 09688671. székhely: 30 St. Mary Axe, London, England, EC3A 8BF) által kifejlesztett online azonosítási megoldást alkalmazza, amellyel kapcsolatos bővebb információkat, általános szerződési feltételeket, és adatkezelési tájékoztatót a https://sumsub.com/ oldalon tudja megtekinteni és megismerni. A személyazonosításban történő részvétel önkéntes, az Utazó a személyes adatait önként bocsátja a Sum and Substance Ltd (UK) rendelkezésére, ezzel kapcsolatosan a Travelgo a felelősségét kizárja. Amennyiben Ön nem kívánja megadni a személyes adatait a Sum and Substance Ltd (UK) részére az azonosítási folyamat során, és a Travelgo a Foglalást kezdeményező személyével kapcsolatos visszaélést, vagy egyéb csalárd eljárást valószínűsít, a Travelgo jogosult kárenyhítési kötelezettsége keretében a szerződéskötési folyamat folytatását megtagadni.

4. Más weboldalakra mutató linkek

 1. 4.1.  A Travelgo Weboldala tartalmazhat más, nem a Travelgo által kezelt weboldalakra mutató linkeket, amelyek csak hivatkozási céllal szerepelnek. A Travelgo nem gyakorol semmilyen ellenőrzést ezen weboldalak felett, és nem felelős az azokon szereplő tartalmakért, illetve azok változásáért.

 2. 4.2.  A más weboldalakra mutató linkek feltüntetése nem jelenti azt, hogy a Travelgo ezeket az oldalakat népszerűsíti vagy ajánlja, azokkal kapcsolatosan bármilyen felelősségét a Travelgo kifejezetten kizárja. Ezek a linkek csak tájékoztató jellegű hivatkozásokként szolgálnak, az ott kínált tartalom, tulajdonosok, szolgáltatások vagy termékek értékelése nélkül.

II. Az utazásra vonatkozó rendelkezések: 5. Fuvarozókravonatkozó feltételek

 1. 5.1.  Jelen pont rendelkezései a légi, vasúti, szárazföldi valamint vízi fuvarozók által végzett szolgáltatásokra vonatkoznak. A Weboldalon keresztül, vagy személyesen az Irodában lefoglalt szállításra vonatkozó szerződések (repülőjegyek, vonatjegyek, buszjegyek, hajójegyek) az Utazó és az adott harmadik személy utazási szolgáltató között jönnek létre, az adott utazási szolgáltatók, által megszabott feltételeknek megfelelően.

 2. 5.2.  Az adott szolgáltatók további szolgáltatásokért, kifejezetten, de nem kizárólagosan a feladott poggyászért, repülőtéri utasfelvételért, preferált ülőhelyért, internethasználatért, egyes szolgáltatásokérttovábbi díjat számíthatnak fel. Az ilyen kiegészítő szolgáltatásokért felszámított díjakat nem tartalmazza a jegy ára, kivéve, ha a szállítással összefüggő szolgáltatások feltüntetésénél kifejezetten rögzítésre nem kerül. A Travelgo nem felelős a felmerülő többletköltségekért.

 3. 5.3.  A megengedett poggyász mennyiséget az adott társaság weboldalán, illetve a Foglalásban a csomagok gombra kattintva ellenőrizheti. Felhívjuk figyelmét, hogy légi szállítás esetén, ha járata több szegmensből áll, előfordulhat, hogy eltérő poggyász mennyiséget kell fizetnie; ez még akkor is előfordulhat, ha ugyanazzal a légitársasággal repül, ha például az egyik járat nemzetközi, a másik pedig belföldi járat. Ez azt jelentheti, hogy az alacsonyabb poggyászhatárt meghaladó poggyászért azon a járaton kell fizetnie, amelyen az alacsonyabb poggyászhatár van érvényben.

 1. 5.4.  A légitársaságok és vasúttársaságok többsége fenntartja a jogot a menetrend módosítására és a megerősített Foglalások törlésére. Az Travelgo mint Utazásközvetítő, nem felelős az ilyen menetrendet érintő változásokért.

 2. 5.5.  A légi nemzetközi járatok esetében a becsekkolás ajánlott minimális ideje az indulás előtt 120 perccel, a belföldi járatok esetében pedig 90 perccel az indulás előtt. Egyes légitársaságok megkövetelik, hogy a visszaútra szóló repülőjegy-Foglalást legalább 72 órával az utazás előtt visszaigazolja. Ha nem erősíti meg újra a repülőjegy-Foglalást közvetlenül a légitársasággal, az a járat törléséhez vezethet.

 3. 5.6.  A járatokat az útitervben meghatározott sorrendben kell igénybe venni - pl. ha nem használja fel az induló járatot vagy az utazás első szakaszát, az érvénytelenítheti a jegy többi részét.

 4. 5.7.  Határozottan javasoljuk (különösen, ha turistaosztályon repül), hogy amennyiben különleges ülőhely iránti igénye van, jelentkezzen be időben. A Travelgo nem tudja ellenőrizni az ülőhelyek kiosztását, még akkor sem, ha a légitársaságnál előre lefoglalták azokat, és nem tud garanciát vállalni arra, hogy az induláskor bizonyos ülőhelyek rendelkezésre állnak. A Travelgo nem felel a repülőterek vagy terminálok közötti esetlegesen felmerülő transzferek költségeiért.

 5. 5.8.  A különleges viteldíjakkal vagy a legjobb árakon kínált légi járatok nem feltétlenül a legközvetlenebb útvonalon közlekednek. Egyes útvonalakon útközben repülőgépet kell váltani. A közvetlenként leírt járat olyan járat, amelyen az utazás során nem kell repülőgépet váltani. Útközben azonban előfordulhat, hogy meg kell állni tankolás vagy az utasok fel- és/vagy leszállása miatt. Az esetleges megállások részleteit a Foglalás során közöljük, és azok egyértelműen megjelennek mind a weboldalon, mind az útvonaltervben, amelyet a Foglaláskor küldünk az Utazónak. Az Utazó felelőssége, hogy gondoskodjon az esetlegesen szükséges vízumokról ellenőrizze azok szükségességét, és nem vállalunk felelősséget az ezzel kapcsolatos segítségnyújtásért vagy tanácsadásért.

 6. 5.9.  A megadott időpontok 24 órás rendszerben, hozzávetőlegesen és a kifelé tartó járatokon alapulnak. A menetrendtől, a repülőgép típusától, az időjárási viszonyoktól stb. függően változhatnak, és a ténylegesen eltöltött repülési órákról szólnak (kivéve az útközbeni megállások vagy a repülőgép-váltás során a földön töltött időt), ezért csak tájékoztató jellegűek, és módosításra, illetve megerősítésre szorulnak.

5.10. A szabályok légitársaságonként eltérőek, de egyes légitársaságok megtagadják a 28. hetet betöltő vagy annál idősebb terhes nők szállítását a visszaút napján. Kétség esetén kérjük, érdeklődjön az érintett légitársaságnál, és konzultáljon orvosával. A csecsemőknek legalább 6 hetesnek kell lenniük ahhoz, hogy repülővel utazhassanak, és vagy egy felnőtt ölében kell ülniük, vagy gyermekülésben kell helyet foglalniuk. A megfelelő ülésekkel kapcsolatos információkért forduljon a légitársasághoz, amellyel utazik. A 2 éves vagy annál idősebb gyermekeknek általában egy ülésen kell helyet foglalniuk.

5.11. Ha az Utazó az Európai Unió tagállamába, vagy az Európai Unió tagállamából utazik, vagy az Európai Unió tagállamának lajstromában szereplő légitársaság szállítási szolgáltatásait veszi igénybe, akkor az Utazót a „visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról” szóló 261/2004. számú Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (atovábbiakban: „Rendelet”) alapján további jogosultságok illetik meg a légi szállítással összefüggésben, amelyeket felmerülő igény esetén az adott légitársasággal szemben érvényesíthet.

5.12. A Rendelet meghatározza értelmében a Légitársaság kizárólagos felelőssége az Utazó utazással kapcsolatos jogainak biztosítása és az Utazó közvetlen segítése, akkor is, ha Foglalásra utazási irodán keresztül került sor.

5.13. Bizonyos esetekben, különleges menettérti árak biztosítása érdekében, a Travelgo két egyirányú jegyet kombinál különböző légitársaságok vagy ugyanazon légitársaságok esetében. Ez azt jelenti, hogy az Utazónak két külön Foglalása lesz (egy az induló és egy az érkező járatra) és mindegyik Foglalásnak saját tarifaszabályai lesznek. Ha az egyik járatot le kell mondania, a másikat megtarthatja, anélkül, hogy további költségek merülnének fel. Ha az Utazó lekésné a kimenő járatot, a másik légitársaság nem törölné a bejövő járatot. Az egyik járat törlése, menetrendváltozása vagy egyéb módosítása nem érinti a másik járatot, és a másik járat viteldíjszabályai továbbra is érvényesek. Ha például az egyik járatot törlik, a másik légitársaságnak nem kötelessége visszatéríteni az utazás másik szakaszát, vagy útiterv- módosítást felajánlani az Utazónak. Szükség esetén a másik járat módosításának költségei az Utazót terhelhetik.

5.14. Fapados légitársaságok járatai

5.14.1. Ha a fapados légitársaságok szerepelnek a repülőjegy-keresésében, a Travelgo keres megfelelő járatot a fapados légitársaságok adatbázisában, majd, ha az Utazó a vásárlás mellett dönt, a Travelgo bonyolítja le a Foglalást az Utazó nevében. Előfordulhat, hogy közvetlenül a fapados légitársaságtól kap visszaigazoló e-mailt.

5.14.2. Az Utazó légi szállításra vonatkozó szerződése az adott fapados légitársasággal jön létre. Az Utazóra a fapados légitársaság feltételei vonatkoznak. Ezeket megtekintheti a Foglalás befejezése előtt, az Általános Szerződési Feltételek linkre kattintva, vagy fapados légitársaság weboldalán, illetőleg telefonos központjaink felkeresésével, továbbá a Foglalást követően a visszaigazoló e-mailben is megküldésre kerül tájékoztatásképpen az Ön részére.

5.14.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a fapados légitársaságok kisebb, regionális és/vagy másodlagos repülőterekről is indulhatnak.

5.15. Elektronikus alapú jegyek

5.15.1. A Foglalással összefüggésben az Utazó rendelkezésére bocsátott, elsősorban, de nem kizárólagosan a légi szállításra vonatkozó, arra feljogosító dokumentumokat a Travelgo, vagy az esettől függően az adott harmadik személy utazási szolgáltató elektronikus alapon bocsátja az Utazó rendelkezésére. A légi fuvarozás folyamatában, a különböző állomások során az elektronikus alapú jegy felmutatása szükséges a légi szállítás jogszerű Foglalásának bizonyításaként.

5.15.2. A Utazási Szolgáltató az Utazónak küldött visszaigazoló e-mailben erősíti meg a Foglalást, a Foglalást rögzítő hivatkozási számmal ellátva, amely az elektronikus alapú jegy átvételi elismervényeként szolgál. Bizonyos esetekben a Légitársaság a Foglalás tényének bizonyítására kérheti a visszaigazoló e-mail részére történő bemutatását.

5.15.3. Az Utazási Szolgáltató az Utazó által megadott adatok pontosságára támaszkodik, nem vállal felelősséget az adatok téves megadásával kapcsolatos következményekért. Bármely lényeges adatot érintő változás esetén az Utazó köteles haladéktalanul értesíteni az Travelgot.

5.15.4. Kivételes körülmények között, a Travelgo ellenőrzési körén kívül eső jegyértékesítési korlátozások miatt előfordulhat, hogy a Travelgo nem tudja továbbítani a visszaigazolt Foglalásokra vonatkozó információkat a légitársaságnak, hogy az teljesíteni tudja a Foglalást. Az ilyen esetekben a Travelgo a felelősségét kifejezetten kizárja. Ha ez bekövetkezik, a visszaigazolástól számított 48 órán belül megpróbáljuk értesíteni az Utazót, és megszervezzük a visszatérítést vagy alternatívát szervezünk. Amennyiben Ön alternatívát választ, és az drágább, mint az eredeti Foglalás, a különbözet kifizetése az Ön felelőssége.

5.16. Kiskorúak utazására vonatkozó rendelkezések

5.16.1. Utazó kizárólagos felelőssége tájékozódni a kiskorú személy külföldi utazása esetén alkalmazandó szabályokról, a kiutazási engedélyezés esetleges kötelezettségéről, ezek a szabályok egyes országonként eltérőek lehetnek. Az utazást megrendelő személy kötelezettsége gondoskodni arról, hogy az utazásban résztvevő kiskorú személyek a kiutazással és kint tartózkodással kapcsolatos kikorúakra vonatkozó szabályozásnak megfeleljenek.

III. Az elszállásolásra vonatkozó rendelkezések

6. A szállodákra és egyéb szálláshelyekre vonatkozó feltételek

 1. 6.1.  A szállodák és egyéb szálláshelyek (a továbbiakban: „Szálláshely”) tekintetében az Travelgo a Weboldalon feltüntetett Utazásokról a Weboldalon, illetőleg az Irodában általános tájékoztatást ad az Utazónak a Szálláshely jellemzőiről.

 2. 6.2.  A csillaggal meghatározott, a Szálláshelyekre vonatkozó minősítések általános tájékoztatások. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek nem feltétlenül a hivatalos helyi minősítéseket jelentik, és hogy a különböző országokban, sőt, akár ugyanazon országon belül is eltérőek lehetnek az azonos kategóriájú szállodák és szálláshelyek színvonalai. A különböző országokban eltérő szabványok vannak érvényben; egy 3 csillagos szálloda az egyik országban nem feltétlenül felel meg egy 3 csillagos szállodának egy másik országban.

 3. 6.3.  A Szállásra való bejelentkezés, valamint a Szálláshelyekről történő kijelentkezés időpontját a Szálláshelyre vonatkozó szabályozás határozza meg. Általános tájékoztatásként, a vendégek általában helyi idő szerint 15 óra körül jelentkezhetnek be egy szállodába vagy más Szálláshelyre, és helyi idő szerint 11 órakor kötelesek a kijelentkezni és a Szálláshelyet elhagyni. Helyi eltérések azonban előfordulhatnak. A bejelentkezési és kijelentkezési időpontok általában a szállodai Foglalást visszaigazoló e-mailben szerepelnek. Ha további információra van szüksége kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 4. 6.4.  A különböző szobatípusok felszereltségét a Szálláshely határozza meg. A pótágyak vagy kiságyak esetén felár kerülhet felszámításra.

 5. 6.5.  Szobatípusok és különleges kérések

6.5.1. A Travelgo vállalja, hogy az Utazó által kért szobatípus és dohányzási preferencia rendelkezésre áll, azonban a Travelgo nem tudja garantálni a szoba tényleges ágyfelszereltségét. Ezeket a kéréseket a Szálláshellyel közli, és annak rendelkezésre állásától függ a kérés teljesítése.

6.5.2. A Travelgo igyekszik biztosítani, hogy a Szálláshely a lefoglalt szobatípus(ok)at biztosítsa; előfordulhat azonban, hogy kétágyas szoba helyett egyágyas szobát, vagy egyágyas szoba helyett kétágyas szobát biztosítanak. A Travelgo nem vállal felelősséget a szoba tényleges méretéért, a pótágyakért. Bár a Travelgo minden szobatípusra vonatkozó preferenciát továbbít a Szálláshelynek, a szobák kiosztása a Szálláshely által történik, és a bejelentkezéskor rendelkezésre álló szabad helyek függvénye. A szobatípusok képei nem feltétlenül a megvásárolt szoba ágykonfigurációját mutatják. Például egy háromágyas szoba Észak-Amerikában egy franciaágyból és egy egyszemélyes ágyból állhat, vagy egy kétágyas szoba Ausztriában két egyszemélyes ágyból állhat. Továbbá a pótágyak vagy kiságyak esetén felár kerülhet felszámításra. Kérjük, hogy a pontos ágykonfigurációról a vásárlás előtt közvetlenül a Szálláshellyel vegye fel a kapcsolatot, ha szükséges. Egyes Szálláshelyek további helyi adóka számíthatnak fel.

6.6. Hotelinformációk és szolgáltatások

6.6.1. A Travelgo a Weboldalon és az Irodában is igyekszik a lehető legpontosabban bemutatni a Szálláshellyel kapcsolatos információkat, azonban nem vállal felelősséget ezen információk pontosságáért, illetve azokért a szolgáltatásokért, amelyek a Szálláshelyen az Utazó tartózkodása alatt rendelkezésre állnak, vagy nem állnak rendelkezésre, vagy nem felelnek meg az egyéni ízlésnek és preferenciáknak. A Szálláshely fenntartásához szükséges átalakítások, felújítások és karbantartások előzetes figyelmeztetés nélkül is előfordulhatnak; a Szálláshely üzemeltetője azonban igyekszik a lehető legkisebbre csökkenteni a kellemetlenségeket. A Szálláshelyen a szokásos elhasználódás hatásai felmerülhetnek. A Travelgo nem vállal felelősséget az Utazónak okozott zavarokért vagy kellemetlenségekért, amelyekre nincs ráhatása, sem aSzálláshely vezetősége vagy személyzete által okozott balesetekért vagy veszteségekért.

6.6.2. A Szálláshely és a vendégszobák fényképei általános áttekintést nyújtanak a szállodáról. A vendégszobákról készült fényképek az Utazó által lefoglalt szobától eltérő kategóriájúak lehetnek, és nem feltétlenül azonosak a szállodában az Utazónak kiosztott szobával.

6.7. Bejelentkezés korhatár


6.7.1. A Travelgo Weboldalán található összes Szálláshelyen az egyik Utazónak legalább 18. életévét betöltöttnek kell lennie. Bizonyos országok eltérő követelményt határozhatnak meg a korhatárra vonatkozóan.

6.8. A Szálláshely által felszámított kiegészítő díjak

6.8.1. A Travelgo nem tudja befolyásolni a Szálláshely által a vendégszobai mellékszolgáltatásokért, például, de nem kizárólagosan a légkondicionáló, a széf, a mini hűtőszekrény, a televízió a távirányító bérlésért felszámított kiegészítő díjakat. Az ilyen díjak közvetlenül a Szálláshelynek fizetendőek és a Travelgo nem vállal felelősséget ezekért.

6.9. Vásári események és különleges utazási időpontok


6.9.1. Bizonyos időszakokban, például, de nem kizárólagosan sportesemények, fesztiválok és vásárok alkalmával a Szálláshelyek szigorú korlátozásokat alkalmazhatnak a lemondásra és a tartózkodás feltételeire vonatkozóan.

6.10. Térképinformáció

6.10.1. A Travelgo által szolgáltatott térképek csak tájékoztató jellegűek. Bár a Travelgo igyekszik a lehető legpontosabban bemutatni a Szálláshely és térkép információkat, nem vállalja a felelősséget ezen információk pontosságáért, illetve az esetleges hibákért és/vagy ezek megbízhatóságáért.

6.11. Különleges kérések


6.11.1. A bármely, az Travelgo által üzletszerűen értékesített Utazási Szolgáltatással kapcsolatos Különleges kérések opcióval kapcsolatban a Travelgo továbbítja ezeket a kéréseket az adott utazási szolgáltatónak/Szálláshelynek. A Felhasználó felelőssége, hogy megerősítse az érintett utazási szolgáltatóval vagy a Szálláshellyel, hogy az ilyen különleges kérések teljesíthetőek-e.

6.12. Concierge szolgáltatás


6.12.1. A Concierge-szolgáltatás nem minden, a Travelgo által kínált országban érhető el. Az érdeklődés során tájékoztatja az Utazót arról, hogy a szolgáltatás elérhető-e az Utazó által meglátogatni kívánt úti cél(ok)ban. Kiemelendő, hogy a Concierge-szolgáltatás által tett vagy a Concierge-szolgáltatáson keresztül lefoglalt Foglalások nem képezik a Travelgo-val kötött Szerződés részét. A Travelgo nem vállal felelősséget a Concierge- szolgáltatáson keresztül igénybe vett termékekért, szolgáltatásokért vagy egyéb Foglalásokért.

6.13. Üdülési szolgáltatások


6.13.1. Egyes országok megkövetelik, hogy az Utazókról a szálláshelyeken hivatalos
nyilvántartást vezessenek, és ezekben az esetekben az Utazóknak fel kell mutatniuk a szükséges utazási dokumentumaikat.

6.13.2. Egyes Szálláshelyek visszatérítendő kauciót és a szolgáltatásokért az Utazó által a Szálláshelyen fizetendő, vissza nem térítendő díjak megfizetését írják elő. Amennyiben ez alkalmazható, erről a Foglaláskor az Utazó tájékoztatásra kerül. A Szálláshelyek saját maguk intézik a kaució visszafizetésére vonatkozó eljárásaikat, ezt az Utazó közvetlenül köteles intézni a Szálláshellyel Travelgo nem vállal felelősséget ezért a folyamatért.

6.13.3. Az egyes Szálláshelyek maximális befogadóképességét a Foglaláskor közlik, a szálláshelyek fenntartják a jogot, hogy ne nyújtsanak szolgáltatást, ha az Utazók száma meghaladja a maximális befogadóképességet, valamint, hogy az Utazókat indokolt esetben (például a házirend megsértése) kiutasítsák az ingatlanból.

6.13.4. A Szálláshelyek üdülési célú használatra szolgálnak, más célú használat (beleértve, de nem kizárólagosan az üzleti célú használatot, partik szervezését) tilos. Minden Szálláshelynek saját háziállatokra vonatkozó szabályzata van.

6.14. Fakultatív programok


6.14.1. A kirándulások vagy egyéb túrák, amelyeket az Utazó a Szálláshelyen tartózkodás alatt vehet igénybe, nem képezik részét a Travelgo által biztosított Utazási csomagnak. Az Utazó által lefoglalt kirándulások vagy egyéb túrák esetében az Utazó szerződése a kirándulás vagy túra szervezője között jön létre.

IV. A Foglalás módosítása, lemondása.


7. A Foglalás módosításának, lemondásának menete

 1. 7.1.  Az Utazó rendelkezhet a lefoglalt Utazási Szolgáltatás módosításáról vagy lemondásáról, ennek módja az adott légitársaság díjszabásától, valamint a Travelgo és az érintett utazási szolgáltató által megszabott feltételektől függ. Abban az esetben, ha Ön módosítja a Foglalását, a Travelgo fenntartja a jogot az ezáltal felmerülő adminisztrációs költségek fedezésére hatvan euróig (€60) terjedő szolgáltatási díjat számítson fel Önnek. Az "Ingyenes átfoglalás" címkével ellátott járatok mentesülnek ez alól a díj alól. Ezek a díjak nem tartalmazzák az Utazási Szolgáltató vagy a Szálláshely által közvetlenül felszámított díjakat, beleértve a viteldíj/szobaár/bérleti díj különbözetét.

 2. 7.2.  A járatfoglalással kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe, hogy a különböző útvonalakból és egynél több viteldíj-alapból felépülő útvonalak esetében több viteldíj-szabály is létezhet. Ebben az esetben a legszigorúbb viteldíjszabályok lesznek érvényesek. Kérjük, olvassa el a Foglalására vonatkozó összes viteldíjszabályzatot. Ha módosítás vagy törlés megengedett, akkor kérjük, hívja fel a Travelgot a módosításhoz. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes járatokon a vásárlás napján éjfélig ingyenes lemondás jár, beleértve az összes szolgáltatási díjat is, és csak a call center nyitvatartási idejében érhető el. Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy a járatra való "meg nem jelenés" azt eredményezheti, hogy a légitársaság törli a teljes jegyet, és ezért nem téríthető vissza. Módosítások és törlések nem végezhetők e-mailben. A Travelgo call centerét a Weboldalon megadott telefonszámokon érheti el (helyi tarifák érvényesek lehetnek).

 3. 7.3.  A Szálláshely Foglalásával kapcsolatban a Szálláshely lemondásra és módosításra vonatkozó egyedi feltételei online elérhetők a Foglalás során, és a visszaigazoló e-mailben is szerepelnek Amennyiben az Utazó módosítja a Foglalást, az Utazó felelőssége, hogy az ne ütközzönsemmilyen más, az Utazó által megvásárolt Utazási Szolgáltatással.

 4. 7.4.  A lemondásokat és módosításokat kizárólag a Weboldalon keresztül, a "My Account" oldalra bejelentkezve, vagy személyesen az Irodában lehet megtenni.

 5. 7.5.  A módosítások a szabad helyek függvényében történnek, és a tartózkodás dátumának megváltoztatása miatt az árak emelkedhetnek vagy csökkenhetnek, ezzel kapcsolatosan a Travelgo a felelősségét kizárja.

 6. 7.6.  A szállodai Foglalások nem módosíthatóak. A meglévő Foglalását törölnie kell, és új Foglalást kell készítenie, amennyiben annak lemondási szabályzata azt megengedi.

 1. 7.7.  Ha Ön a Travelgo által nyújtott Utazási Szolgáltatás megrendeléséről a Travelgo által a Foglalási folyamat végén megküldött visszaigazolás kézbesítését követően le kívánja mondani a Foglalást, vagy az utazásban résztvevő személyekre vonatkozó részét, ehhez az Utazó a Weboldalon keresztül, vagy az Irodában köteles a Travelgo részére megrendelést leadni.

 2. 7.8.  Az Utazó tudomásul veszi, hogy bizonyos Utazási Szolgáltatások lemondása esetében költségek merülhetnek fel, adott esetben a megrendelt és az igénybevételt megelőzően lemondott Utazás teljes ellenértékét meg kell fizetni. Az Utazó vállalja, hogy amennyiben az ilyen lemondások esetén a Travelgot bármilyen kár ér, az Utazó azt teljes mértékben megtéríti a Travelgo részére.

 3. 7.9.  Dinamikus utazási csomag lemondási feltételek:

7.9.1. Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben amennyiben nem lehetséges lemondani a Foglalás egyes részeit: csak a teljes Foglalás mondható le. Ha azonban utazási csomagja részeként egy nem visszatéríthető repülő- vagy vonatjáratot is lefoglalt, akkor azt felhasználhatja önálló termékként. Ebben az esetben a repülő- vagy vonatjáratra vonatkozó specifikus Szerződési feltételek érvényesek, és Ön nem élhet a 2015/2302/EU irányelvben meghatározott, turistacsomagokra vonatkozó jogokkal, kivéve abban az esetben, ha a teljes csomag érintetlen marad. Ha lemondja a Foglalást, akkor az eljárás kezeléséért felszámított díjakat és az egyes szolgáltatók által igényelt lemondási díjakat is felszámítjuk Önnek.

8. A Foglalás módosítása

 1. 8.1.  Névváltoztatások

  8.1.1. Az Utazási szolgáltatást igénybe vevő Utazó egy alkalommal ingyenes névváltoztatást hajthat végre az ezt a funkciót lehetővé tevő szolgáltatások esetében. Ezt legalább nyolc (8) nappal a Szálláshelyre tervezett érkezési napja előtt kell elvégezni.

  8.1.2. Abban az esetben, ha a szerződött Szálláshely a Foglalásban szereplő névváltoztatásért költséget számít fel, a névváltoztatásért felelős az Utazónak kell a fizetést teljesítenie, mielőtt a Travelgo engedélyezné a névváltoztatást.

 2. 8.2.  Az Utazó a Szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit nem ruházhatja át a Travelgo előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A jelen Szerződés szerint a Travelgo bármely jogát vagy kötelezettségét az Utazó előzetes hozzájárulása nélkül átruházhatja, és különösen a szolgáltatásaik nyújtása érdekében bármely jogukat vagy kötelezettségüket átruházhatja leányvállalataikra.

9. A Foglalás lemondásának esetei

9.1. A szolgáltatás Travelgo általi lemondása

9.1.1. A Travelgo fenntartja a jogot, hogy bármely Foglalást törölje beleértve, de nem kizárólagosan, amennyiben az Utazó nem bocsátja, vagy nem időben bocsátja a Travelgo rendelkezésére az általa kért adatokat, ha az Utazó nem válaszol a Travelgo említett adatokkal kapcsolatos közlésére, vagy ha az Utazó hamis vagy téves adatokat szolgáltatott. Az adatok, amelyeket a Travelgo az Utazótól kérhet, a személyazonosságára, állampolgárságára, fizetési vagy elérhetőségi adataira vonatkozó információk lehetnek.

9.1.2. A Travelgo különböző eszközöket használ a hitelkártyákkal elkövetett csalások felderítésére, és fenntartja a jogot, hogy a hitelkártyával való csalás gyanúja esetén egyoldalúan és a felhasználó tájékoztatása nélkül törölje vagy ne végezze el a Foglalást. A Travelgo mindent megtesz annak érdekében, hogy csalás gyanúja esetén kapcsolatba lépjen a felhasználóval, de ha a kommunikáció nem lehetséges, fenntartja a jogot a Foglalás törlésére és a szolgáltatás nem nyújtására.

9.2. Meg nem jelenés "No Show" a Szálláshely-szolgáltatásoknál


9.2.1. Az Utazó általi, előzetes figyelmeztetés nélküli meg nem jelenés a szálláshely lemondásának minősül.

9.3. Hamis, vagy csalárd Foglalások

9.3.1. A Travelgo jogosult arra, hogy 30 és 300 € közötti kötbért alkalmazzon az Utazóval szemben minden olyan Foglalás esetén, amikor a Foglalás csalárd módon, a felhasználástól eltérő szándékkal történt, akár a Travelgo szolgáltató személyének megismerése céljából, akár más, a szálláshelyen való tartózkodástól eltérő célból.

9.4. A szolgáltatás Szálláshely általi lemondása

9.4.1. Ha a Szálláshely bármilyen okból nem tudja biztosítani az Utazónak az Travelgon keresztül szerződött Utazási Szolgáltatást, a Szálláshely kizárólagos felelőssége, hogy az Utazónak azonos vagy magasabb minőségű helyettesítő szolgáltatást nyújtson. Alternatívaként az Utazó választhatja a kifizetett teljes összeg visszatérítését. Az ilyen esetekben a Travelgo a felelősségét kizárja.

9.4.2. Túlfoglalás esetén a Travelgo egy alternatív Szálláshely felajánlásáért felelős. Bár a Travelgo folyamatosan igyekszik a kívánt területen lévő Szálláshelyeket megtalálni, de ez a helyzet a város jellege szerint változhat (nagy rendezvények, konferenciák, fesztiválok néha a városban zajlanak). Ez azt jelenti, hogy a Travelgo távolabbi alternatívákat is kínálhat.

9.5. Csoportos Foglalás

9.6. Egy Foglalás akkor minősül Csoportos Foglalásnak, ha legalább 10 vagy több személy utazik egyidejűleg. A Travelgo fenntartja a jogot, hogy törölje a csoportos FIT- Foglalásokat, vagy ha úgy ítéli meg, hogy azokat a jövőbeni értékesítésre szánt helyek megtartása céljából tették. A Travelgo nem vállal felelősséget az esetlegesen felmerülő veszteségekért vagy költségekért, amelyek az áthelyezés következtében keletkezhetnek.

10. Utazási szerződés utazó általi felmondása - bánatpénz

 1. 10.1.  Amennyiben az Utazó az utazás megkezdése előtt az Egyedi Utazási Szerződést felmondja, vagy egyéb, a Travelgonak nem felróható okból nem vesz részt az utazáson, az alábbi bánatpénzt tartozik megfizetni, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a Travelgora, amely esetben a szigorúbb kötelezettségek vonatkoznak az Utazóra.

 2. 10.2.  A bánatpénz az utazási szerződés felmondásának időpontjától függően az alábbiak szerint alakul. Legkésőbb az utazás megkezdése előtt
  (i) hatvanegy (61) napig történő lemondás esetén az utazási szerződésben

  meghatározott összeg 10 %-a (tíz százalék), de legalább €30/ fő (utazó személyenként)

  1. (ii)  60-31. nap közötti felmondás esetén 40 % (negyven százalék), de legalább €30/ fő (utazó személyenként)

  2. (iii)  30-15. nap közötti felmondás esetén 80 % (nyolcvan százalék), de legalább €30/ fő (utazó személyenként)

  (iv) 14 napon belüli felmondás esetén 100 % (száz százalék), de legalább €30/ fő (utazó személyenként)

 3. 10.3.  A felmondás kizárólag írásban érvényes. Írásbeli lemondásnak minősül a Travelgo honlapján mindenkor feltüntetett e-mail címre megküldött email. A 17:00 óra után beérkezett lemondó e-maileket a következő a munkanapon beérkezett e-mailnek tekintjük és a lemondási feltételek ekképpen vonatoznak rájuk.

 4. 10.4.  Az Utazó nyilatkozik, hogy a bánatpénz mértékét nem tartja túlzottnak, ezért az annak mérséklésére a törvényben biztosított jogáról kifejezetten, végleg és visszavonhatatlanul lemond.

 5. 10.5.  Repülővel, hajóval vagy speciális vonattal történő utazástól való elállás esetén a repülőjegy, hajójegy, vasúti jegy árának visszafizetése a jegy típusa alapján kizárólag a légi fuvarozó, a hajóstársaság, a vasút és az utazó között létrejött személyfuvarozási szerződésben meghatározott feltételek szerint lehetséges.

 1. 10.6.  Travelgo jogosult az őt megillető fenti bánatpénz összegének az Utazó által Travelgrészére bármilyen jogcímen megfizetett pénzösszegből történő levonására és megtartására, amihez Utazó az Egyedi Utazási Szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárul. Amennyiben Utazó által befizetett összeg nagyobb, mint a Travelgot megillető bánatpénz, úgy a fennmaradó összeg az Utazónak haladéktalanul visszafizetésre kerül az Utazó által a befizetéskor megadott bankszámlára. Amennyiben az Utazó által befizetett összeg nem fedezi a Travelgot megillető bánatpénz összegét, úgy a különbözetet Utazó a lemondás közlésétől, illetve a közlés elmaradása esetén az igénybe nem vett Utazás megkezdésének időpontjától számított 5 napon belül köteles megfizetni. Travelgo jogosult a bánatpénz összegét követelés útján az irányadó jogszabályok szerint érvényesíteni.

 2. 10.7.  Az utazási csomag megkezdését megelőzően Utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölőfelsorolásba felvételre került – olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását. Utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.

 3. 10.8.  Amennyiben Utazó az utazási szerződés megkötésekor útlemondási biztosítást kötött és a Travelgo által szervezett külföldi utazáson hatósági orvos (vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, továbbá igazolt katonai szolgálata, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt, a Travelgot megillető és Utazó által befizetett díjból (díjelőlegből) az 10.2. pontban részletezetteknek megfelelően bánatpénz címén visszatartott kártalanítást a biztosító társaság - a bánatpénz 80 százalékáig - a biztosítás feltételei szerint megtéríti. Abban az esetben, ha Utazó az utazási szerződés megkötésekor az útlemondási biztosítással egyidejűleg baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást is köt, a biztosító társaság a bánatpénz 100 százalékát megtéríti az Utazónak. Amennyiben az utazás teljes díja meghaladja a kettő millió forintot, a biztosítás a biztosító társaság szerződési feltételeinek megfelelően 20 százalék önrészt tartalmaz, így a kártalanítás szintén a bánatpénz 80 százaléka lesz. A biztosító társaság a kártalanítást abban az esetben téríti meg, ha a lemondás az utazás megkezdésének időpontjáig megtörténik.

 4. 10.9.  Ha Utazót saját hibájából az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett teljes díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi közreműködő által ki nem számlázott szolgáltatások euro ellenértékére tarthat igényt. Utazó az általa fizetendő teljes díjban szereplő közös költségeket (így különösen közlekedés, idegenvezető stb.) és Travelgo szervezési díjának visszatérítését nem követelheti.

10.10. Ha az Utazó saját hibájából az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek (ideértve de kizárólagosa a vízum) hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utazónak ugyanezen utazásra jelentkezett közeli hozzátartozója nem tud részt venni az utazáson, utazó ezen okból a 10.2 pontban rögzített bánatpénzt tartozik megfizetni.

V. A Foglaláskor feltüntetett ellenérték, a fizetésre, az egyéb költségekre, valamint a visszatérítése vonatkozó rendelkezések

11. A Foglaláskor feltüntetett ellenérték

11.1. A Weboldalon történő foglalás esetén a Foglalás teljes ellenértéke akkor jelenik meg, ha Ön kiválasztotta az összes Utazási Szolgáltatást. Ez az ellenérték tartalmazza az összes kiválasztott termék ellenértékét és a Travelgo szolgáltatási díját. A Travelgo Szolgáltatási díjai függetlenek az Utazási Szolgáltatások ellenértékétől, és semmiképpen sem téríthetők vissza, mivel a Travelgo által a keresés, az összehasonlítás és a Foglalási folyamatban való segítségnyújtás során nyújtott szolgáltatásért kerülnek felszámításra. A Felhasználó által fizetendő adók az árfolyamoknak megfelelően ingadoznak. A szolgáltatási díjak összege az Felhasználó által a Travelgotól igénybe vett Utazási Szolgáltatásoktól függ. A Travelgo további szolgáltatási díjakat is felszámíthat, ha például, de nem kizárólagosan, a Felhasználó telefonon keresztül foglal, vagy ha módosítást vagy visszatérítést kér.

11.2. Abban az esetben, ha Felhasználó nem fedezett hitelkártyát használ, vagy olyan hitelkártyát, amelyet a bank a Felhasználó által okozott bármely más okból elutasít, a Travelgo legfeljebb hatvan euró (60 €) összegű szolgáltatási díjat számít fel, és utasításokat ad Felhasználónak a Foglalás vételárának kiegyenlítésének eredményes lebonyolítására. A szolgáltatási díj hozzáadódik a végső ellenértékhez. A teljes ellenérték kifizetéséig az Utazási Szolgáltatás nem bocsátható a Felhasználó rendelkezésére.

11.3. Az Utazási Szolgáltatás jellegéből adódóan előfordulhat, hogy a Foglalás és a tényleges fizetés között árváltozások következnek be, és Felhasználónak a kiválasztott Szolgáltatások ellenértékét a tényleges fizetés pillanatában kell átvállalnia.

12. A fizetési feltételek

12.1. Az ellenérték kiegyenlítése a Weboldalon részletezett valamennyi főbb bankkártyával és hitelkártyával teljesíthetők. Minden Szolgáltatásért a teljes összeg kifizetése a Foglaláskor szükséges.
12.1.1. Felhívjuk figyelmét, hogy a Travelgo a Felhasználó kártyaadatait nem ismer meg, nem
tárolja, és azokat semmilyen formában nem továbbítja harmadik személy részére, a Felhasználó a kártyaadatait közvetlenül az Axcess Payment Services Ltd. (Regent House, Bath Avenue, Wolverhampton, WV1 4EG) által üzemeltetett fizetési gateway szolgáltatáson keresztül adja meg a fizetési szolgáltató felé a https://www.axcessps.com/ oldalon található részletes felhasználási feltételek, illetőleg adatkezelési szabályok alapján. A Felhasználó adatait önként bocsátja az Axcess Payment Services Ltd. rendelkezésére, ezzel kapcsolatosan a Travelgo a felelősségét kizárja.

12.1.2. Továbbá, a hitelkártyacsalások hatásainak minimalizálása érdekében identitás ellenőrzéseket végzünk, beleértve a hivatalos okmányokat (útlevél, személyigazolvány, élő szelfie, stb). A Travelgo a személyazonosság ellenőrzésére a Sum and Substance Ltd (UK) (nyilvántartási szám: 09688671. székhely: 30 St. Mary Axe, London, England, EC3A 8BF) által kifejlesztett online azonosítási megoldást alkalmazza, amellyel kapcsolatos bővebb információkat, általános szerződési feltételeket, és adatkezelési tájékoztatót a https://sumsub.com/ oldalon tudja megtekinteni és megismerni. A személyazonosításban történő részvétel önkéntes, az Utazó a személyes adatait önként bocsátja a Sum and Substance Ltd (UK) rendelkezésére, ezzel kapcsolatosan a Travelgo a felelősségét kizárja. Amennyiben Ön nem kívánja megadni a személyes adatait a Sum and Substance Ltd (UK) részére az azonosítási folyamat során, és a Travelgo a Foglalást kezdeményező személyével kapcsolatos visszaélést, vagy egyéb csalárd eljárást valószínűsít, a Travelgo jogosult kárenyhítési kötelezettsége keretében a szerződéskötési folyamat folytatását megtagadni. A Travelgo nem felelős az ezen ellenőrzések következtében felmerülő költségekért.

12.1.3. Bizonyos esetekben az alkalmazandó fizetés elektronikus beszedési rendszeren keresztül is teljesíthető, ha Felhasználó rendelkezik megfelelő számlával abban az országban, ahol a Foglalást végzi. A Foglalás és a repülés időpontja között legalább hat munkanapnak kell eltelnie. A beszedési megbízás fizetési módként történő választásával a Travelgo felhatalmazást kap arra, hogy a Foglalás teljes összegét egyszerre beszedje az Felhasználó számlájáról. Az Felhasználó felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy számláján elegendő fedezet van. Abban az esetben, ha a fedezet elégtelensége miatt vagy bármilyen más, a Felhasználó által okozott okból visszaterhelésre kerül sor, a Travelgo legfeljebb hatvan euró (€60) összegűSzolgáltatási díjat számít fel, és utasításokat ad Felhasználónak a Foglalás kifizetésének hatékony lebonyolítására. Ez a díj a bank által beszedett díjakból és a Travelgo által felmerült további költségekből áll. Felhasználó kötelezettsége annak bizonyítása hogy kevesebb költség merült fel. Ha a beszedési megbízást választja fizetési módként, a Travelgo fenntartja a jogot, hogy az esetleges visszatérítéseket a fizetés beérkezéséig visszavonhatatlanul visszatartsa.

12.2. Nem visszatérítendő díj
12.2.1. Amennyiben a teljes ellenértéket a szerződéskötéskor előre kell megfizetni, a fizetés teljesítését követően ez a mód nem teszi lehetővé a lemondást vagy bármely összeg visszatérítését.

12.3. Ingyenes lemondási díjak

 1. 12.3.1.  Amennyiben a teljes ellenértéket a Foglalás feltételeiben megjelölt Foglalási időpont előtt néhány nappal kell kiegyenlíteni, és amennyiben a Foglalás erre lehetőséget biztosít, a Felhasználó a Foglalás feltételeiben megjelölt ingyenes lemondási időszak alatt a Weboldalon keresztül ingyenesen lemondhatja az Utazási Szolgáltatásokat, ezt követően azonban erre nincs lehetőség, az igénybe nem vett Utazási Szolgáltatás ellenértékét a Felhasználó nem követelheti vissza.

 2. 12.3.2.  Amennyiben Utazási szolgáltatás ellenértékének egy része a Foglaláskor kerül kifizetésre, a fennmaradó részt az Foglalás egyedi feltételeiben, illetőleg az Egyedi Utazási Szerződésben meghatározott feltételek kell kiegyenlíteni. A Felhasználó az Utazási Szolgáltatás lemondásával csak az ellenértéknek a Foglaláskor a Weboldalon keresztül már kifizetett részét veszíti el a Foglalás feltételeiben megjelölt lemondási időszak alatt (kötbérként), ezt követően azonban nincs lehetőség lemondásra, az igénybe nem vett Utazási Szolgáltatás ellenértékét a Felhasználó nem követelheti vissza.

 3. 12.3.3.  Felhasználó ezennel tudomásul veszi a fizetési módot, és elfogadja, hogy a Travelgo által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban semmilyen követelés nem érvényesíthető a (Szolgáltató neve) felé, amely kizárólag közvetítő fizetési szolgáltatóként működik.

 4. 12.3.4.  A weboldalunkon megjelenített tarifák akár 3 különböző pénznemben is megtekinthető és felszámítható. Egyes hitelkártya szolgáltatók nemzetközi tranzakciós díjat számíthatnak fel. Ezt a díjat egyes hitelkártya-szolgáltatók azért hárítják át, mert az Felhasználó Foglalásának díját a Felhasználó lakóhelye szerinti országon kívül dolgozták fel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a díjat a Travelgo nem hárította át, és nem vállal felelősséget a hitelkártya kibocsátója által áthárított nemzetközi tranzakciós díjakért. Minden olyan más pénznem esetében, amely nem szerepel a pénznem-választékban; a díjak alapértelmezett pénzneme az EUR, USD vagy GBP. A tényleges pénznem és a felszámított összeg a tényleges Foglalási oldalon kerül feltüntetésre.

 5. 12.3.5.  A Travelgo nem vállal felelősséget a valutaárfolyamokért vagy banki pótdíjakért.

          12.3.6. Miután Felhasználó elfogadta a Foglalásának lemondási szabályzatát, valamint az általános szerződési feltételeinket, a Felhasználó hitelkártyáját a Foglaláskor megterheljük a teljes költséggel.

            12.3.7. A Travelgo weboldalon feltüntetett árak az árfolyam-ingadozásoktól függnek. A közzétett árakban napi szinten kisebb eltérések lehetnek, amelyek a valutaárfolyamok változását tükrözik. Ha a Foglalás már megtörtént és az Felhasználó által elfogadott árakon visszaigazolták, az árkülönbözet nem téríthető vissza, mivel az árakat naponta frissítésre kerülhetnek.

           12.3.8. Ha Diners Club, American Express és JCB hitelkártyát nyújt be a Foglalás kifizetéséhez, a tranzakciót a Foglalási árfolyamoktól eltérő pénznemben számoljuk fel. A Foglalás költségét a tranzakció napján érvényes banki átváltási árfolyamokkal számoljuk át, ezért a Travelgo nem vállal felelősséget a devizaárfolyamokért vagy banki pótdíjakért, bármilyen körülmények között is történjen.

12.4. Egyéb költségek

         12.4.1. Nemzetközi tranzakciós díjak
         12.4.1.1. A hitelkártya-szolgáltatók többsége felszámít valamilyen nemzetközi
tranzakciós díjat.
         12.4.1.2.
Ez az arány a bankja saját feltételeitől függően akár 7%-ra is emelkedhet. Ezt a díjat egyes hitelkártya-szolgáltatók azért hárítják át, mert az Felhasználó Foglalásának díját az Felhasználó lakóhelye szerinti országon kívül dolgozták fel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a díjat a Travelgo nem hárította át, és nem vagyunk felelősek a hitelkártya kibocsátója által áthárított nemzetközi tranzakciós díjakért.

        12.4.1.3. Ezen túlmenően a MasterCard, Visa, AMEX, Discover Card és Diners Club hitelkártyákra bizonyos mértékű tranzakciós díjakat vetnek ki a kártya típusától függően, míg a betéti kártyákat tekintve nincs ilyen bevezetés. Ez csak akkor fordul elő, ha a kártya típusa nem azonosítható. A tranzakciós díj, amelyet akkor vetnek ki, ha a Foglalásra vonatkozó díjat felszámították vagy visszatérítették, szintén nem tartozik a Travelgo felelősségének körébe.

       12.4.2. Promóciós kódok
       12.4.2.1. A kedvezménykódok maximális jóváírási összege a kiválasztott szállodától és
szobatípustól függően alacsonyabb lehet, mint az adott kedvezménykód értéke. Ilyen esetekben a maximális jóváírási összeg kerül alkalmazásra, és a fennmaradó kreditek felhasználhatók egy későbbi Foglaláshoz. A kedvezménykódok nem kombinálhatók más promóciókkal és ajánlatokkal.

       12.4.2.2. A Travelgo jogosult arra, hogy bármikor megváltoztassa a kedvezménykódokhoz kínált szállodai árakat.

12.4.3. Üdülőhelyi díjak
       12.4.3.1. Egyes szállodák üdülőhelyi díjat számítanak fel, amelyet közvetlenül a szállodának kell fizetni. Amennyiben a szálláshely a Travelgo felé érvényesítené ezeket a költségeket Travelgo jogosult az Utazó felé tovább számlázni. Városi adó, idegenforgalmi adó, helyi adók és tartózkodási adó.

       12.4.4.1. Az egyes Szálláshelyek eltérően határozzák meg az országban fizetendő adókat. A Weboldalon feltüntetett ellenérték minden esetben tartalmazza a Szálláshellyel kapcsolatos adókat. Az idegenforgalmi és helyi adókat, amelyek ebben az esetben általában a helyi szolgáltatások igénybevételét tartalmazzák, közvetlenül a Szálláshelynek kell megfizetni.

12.5. Visszatérítések

          12.5.1. Bizonyos esetekben, amikor Felhasználó nem tudja igénybe venni a járatot, és a jegy nem visszatéríthető, jogosult lehet a vásárláskor felszámított adók egy részére vagy egészére: (a) Az IATA légitársaságok által kibocsátott jegyek esetében ezek a légitársaságok megkövetelik, hogy a visszatérítési igényt az utazási iroda kiállítóján keresztül nyújtsák be és kezeljék. Felhasználó ezennel meghatalmazza a Travelgot, hogy az ilyen adóvisszatérítés megszerzéséhez szükséges összes tevékenységet elvégezze. Felhasználó elfogadja, hogy a menetrend szerinti járat dátumától számított 12 hónap áll rendelkezésére, hogy írjon és kérje tőlünk a visszatérítést, amely idő után Felhasználó elfogadja, hogy elveszíti az adó-visszatérítés igénylésére vonatkozó minden jogát. Felhívjuk figyelmét, hogy a visszatérítéseket csak a Foglaláskor használt fizetési formára lehet feldolgozni, és hogy minden visszatérítés az adott légitársaság politikájától és a Travelgo visszatérítési szolgáltatási díjától függ. Ezennel hozzájárul, hogy a Travelgo az alkalmazandó harminc euró (30 €) visszatérítési szolgáltatási díjat levonja az Felhasználónak fizetendő adó-visszatérítés összegéből.

            12.5.2.  Bizonyos esetekben a harmadik fél szolgáltatóktól származó visszatérítéseket a Travelgo részére utalja vissza az adott utazási szolgáltató, erre tekintettel a Travelgo vállalja, hogy az így beérkezett a visszatérítés és a hozzá csatolt releváns és érvényes információk megfelelő kézhezvételét követően maximum 7 napon munkanapon belül továbbítja a Felhasználónak.

 1. 12.5.3.  Az esetleges visszatérítéseket a Foglaláskor használt fizetési módra kell elszámolni, azon személy részére, aki az eredeti fizetést teljesítette.

 2. 12.5.4.  A repülőjegyek visszatérítésének feldolgozása során kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden adó téríthető vissza. Az adóvisszatérítés az adott légitársaságnak az érintett országban érvényes visszatérítési szabályzata szerint kerül feldolgozásra, a Travelgot terhelő legfeljebb hatvan euró (60 €) összegű díj pedig a Foglaláskor használt fizetési formát terheli.

 3. 12.5.5.  A visszatérítés a felszámított pénznemben történik. Például, ha Felhasználó nem egy € , GBP vagy $ fizetőeszközt használó országban lakik, a hitelkártya-kivonat ellenőrzése során figyelembe kell vennie az esetlegesen előforduló árfolyam- ingadozást, ezért a Travelgo nem vállal felelősséget a valutaárfolyamok változásáért.

 4. 12.5.6.  Kérjük, vegye figyelembe, hogy a visszatérítések akár 7-15 munkanapot követően jelennek meg a bankszámlán. Felhívjuk figyelmét, hogy a visszatérítéseket a bankok dolgozzák fel, a Travelgo nem vállal felelősséget ezért a folyamatért.

VI. A felelősségre vonatkozó rendelkezések 

13. A Travelgo felelőssége

13.1. A Travelgo kizárja a felelősségét a Weboldal technikai működésével, a háttérszolgáltatást biztosító tárhelyszolgáltató működésével, illetőleg az elektronikus kommunikáció, fizetési szolgáltatások működésével összefüggésben keletkezett károkért.

13.2. A Travelgo a Weboldalon különböző információkat tesz közzé a harmadik felek által nyújtott és kínált Szolgáltatásokról, ezekkel kapcsolatosan felelősségét a Travelgo kizárja.

13.3. A Travelgo semmilyen esetben sem vállal felelősséget a Weboldalán kínált Szolgáltatások megvásárlásából közvetlenül vagy közvetve eredő károkért.

13.4. Travelgo az Utazási Szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásából, illetve az esetlegesen nem megfelelő időjárási körülményekből eredő kellemetlenségekért vagy károkért a felelősségét kizárja.

13.5. A Travelgo nem felel az Egyedi Utazási Szerződés megkötése után felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan olyan külső körülmények és események eredményeként felmerült károkért, amelyek a Travelgot akadályozzák bármely, az Egyedi Utazási Szerződésből eredő kötelezettség szerződésszerű teljesítésében (továbbiakban: Vis Maior). Vis Maior-nak minősülnek — különösen, de nem kizárólagosan — az alábbi körülmények és események: földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, természeti katasztrófa, környezetkárosodás, közmű kimaradás, Magyarországon, illetőleg az Egyedi Utazással értintett területen és annak közvetlen környezetében is érintően zajló háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos, nagyméretű vagy ágazati sztrájk, közlekedési blokád, utólagos jogszabályváltozás, valamely hatóságnak a Travelgonak fel nem róható, jogszabálysértést megvalósító késlekedése vagy mulasztása, harmadik személyek elháríthatatlan közrehatása, egészségügyi járvány, vagy azzal összefüggésben elrendelt korlátozások.

13.6. Travelgo kártérítési felelőssége a jelen Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatások tekintetében a Travelgo által nyújtott szolgáltatásokért a Travelgo részére az Utazó által megfizetett ellenérték összegére korlátozódik (továbbiakban: Összegszerűségi korlátozás).

13.7. Az egyértelműség érdekében, az Összegszerűségi korlátozás vonatkozik azon esetekre is, amelyek tekintetében a Travelgo jelen Szerződés alapján a kártérítési felelősségét eleve kizárta. Abban az esetben, ha bármely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság megállapítja, hogy a Travelgo kártérítési felelősséggel tartozik az Felhasználó által a Weboldalon igénybe vett, vagy az Irodában megrendelt Szolgáltatások tekintetében, a Travelgo kártérítési felelőssége legfeljebb az Összegszerűségi korlátozás mértékéig áll fenn, ezt meghaladóan semmilyen esetben sem köteles a Travelgo az Utazót ért kár megtérítésére.

14. Az Utazó felelőssége

14.1. Az Utazó felelőssége annak biztosítása, hogy az Utazó és az Utazóval utazó személyek megfeleljenek az adott úticél előírásainak (beleértve, de nem kizárólagosan rendelkezzenek érvényes útlevéllel, megfelelő vízummal és védőoltásokkal). A sajátos útlevél- és vízumkövetelményei, valamint egyéb bevándorlási követelmények az Utazó felelőssége, és ezeket az illetékes nagykövetségekkel és/vagy konzulátusokkal szükséges egyeztetnie. A Travelgo nem vállal felelősséget azért, ha az Utazó azért nem tudja igénybe venni a lefoglalt utazást, mert nem tett eleget az útlevél-, vízum- vagy bevándorlási követelményeknek.

14.2. Az Utazó felelős azért, hogy a meglévő, esetlegesen segítségre szoruló egészségügyi állapotát vagy fogyatékosságát még a Foglalás előtt, vagy ha újonnan diagnosztizálták, az indulás tervezett időpontja előtt bejelentse az Travelgonek. Az Travelgo vállalja, hogy továbbítja ezeket az információkat a személyszállítást végző szolgáltatóknak, valamint a Szálláshelynek is. A Travelgo nem vállal felelősséget azért, ha bármely személyszállítást végző szolgáltató, vagy Szálláshely visszautasítja az Utazót, vagy a vele Utazó személyek bármely tagját, mint utast, bármilyen egészségügyi állapot vagy fogyatékosság miatt. A nőknek a várandósság idején a légi szállítást végző egyes légitársaságok eltérő szabályozási keretek között határozhatják meg az utazási feltételeket, az Utazó felelőssége ezekről a feltételekről időben tájékozódni, Travelgo ezzel kapcsolatosan a felelősségét kizárja.

14.3. Az Utazó felelős saját és csoportja viselkedéséért. Travelgo és az Szolgáltatók jogosultak hogy megtagadják a Foglalását, a beszállás vagy az utazás jogát, és eltávolítsák az Utazót és/vagy a társaság bármely tagját a közlekedésből, a szállásról vagy a nyaralás bármely részéből, ha az Utazó vagy a társaság bármely tagja ittas vagy alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll; ha az Utazó vagy a társaság bármely tagja kábítószer birtokában van vagy ésszerűen feltételezhető, hogy jogellenesen birtokolja; vagy erőszakosan, zavaróan, veszélyesen vagy felelőtlenül viselkedik, vagy bármilyen módon, ami kockázatot jelent az Utazóra vagy másokra, vagy kellemetlenséget vagy bosszúságot okoz másoknak. Ilyen körülmények között sem visszatérítésre, sem kártérítésre nem kerül sor, és semmilyen költséget vagy kiadást, amelyért az Utazó felelős, vagy amely az Utazót terheli, nem fizetünk ki, illetve Utazó nem térítheti vissza tőlünk. Az Utazó továbbá rendőrségi vizsgálat vagy intézkedések, vagy nyomozás tárgyává válhat, és bűncselekmény elkövetése esetén büntetőjogi felelősségre vonás és büntetés terhelheti. Az Utazónak teljes mértékben együtt kell működnie és követnie kell a nyaralás során végzett tevékenységeket végző bármely szervezet által adott biztonsági eljárásokat és utasításokat.

15. Felek jogai és kötelezettségei szerződésszegés esetén

15.1. Az Utazó az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul — az Egyedi Utazási Szerződésben rögzített elérhetőségek valamelyikén — tájékoztatni a Travelgot az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely Utazási Szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről.

15.2. Az utazási csomag Travelgo általi nyújtása esetén az Utazó jogosult az utazási csomag teljesítésével kapcsolatos észrevételeit, kéréseit és panaszait a Traveglohoz részére megtenni.

15.3. Amennyiben harmadik személy utazásszervezőtől vásárolta meg az adott utazási csomagot, úgy közvetlenül az utazásszervezővel szemben jogosult észrevételit, panaszait megtenni. Az Travelgo köteles az Utazó észrevételeit, kéréseit és panaszait haladéktalanul az adott utazásszervező felé továbbítani.

15.4. Az utazó felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Amennyiben Ön az igénybe vett Utazási Szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeit, kifogásait a Travelgoval közli, azt egyúttal az Ön szempontjából úgy tekintendő, mintha közvetlenül az utazásszervezővel tette volna meg észrevételeit.

15.5. Amennyiben a Travelgo által szervezett utazás tekintetében következik be szerződésszegés, úgy a Travelgo, míg amennyiben harmadik személy utazásszervező által szervezett utazás tekintetében, úgy a szerződésszegést az Utazásszervező köteles orvosolni. A szerződésszegés orvoslására nem köteles a Travelgo, illetőleg az utazásszervező, a szerződésszegés orvoslása

 1. (i)  az lehetetlen, vagy

 2. (ii)  aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés súlyára és az érintett utazási

  szolgáltatások értékére figyelemmel.

15.6. Amennyiben szerződésszegés orvoslására kötelezett személy (Travelgo vagy utazásszervező az esettől függően, továbbiakban külön-külön: Kötelezett) valamely ok miatt nem orvosolja a szerződésszegést, az Utazó a kötelezettől díjengedményre, illetve kártérítésre jogosult. Amennyiben a Travelgo csak utazásközvetítőként jár el az ügyben, úgy vele szembenárengedményre az Utazó nem jogosult.

15.7. Ha a Kötelezett az Utazó által megállapított észszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az Utazó ezt maga is megteheti, és kérheti a szükséges kiadások megtérítését. Az Utazó határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha a Kötelezett azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség.

15.8. Amennyiben valamely Utazási Szolgáltatás lényeges része az Egyedi Utazási Szerződésben meghatározott módon nem biztosítható, Travelgo mint utazásszervező köteles az Utazó részére többletköltség felszámítása nélkül, lehetőség szerint az Egyedi Utazási Szerződésben meghatározottakkal azonos, vagy magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást felajánlani az utazás folytatása érdekében.

15.9. Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű az utazási csomagra vonatkozó Egyede Utazási Szerződésben meghatározottnál, a Travelgo mint utazásszervező köteles az Utazónak megfelelő díjengedményt biztosítani. Az Utazó kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglaltaktól, illetve, ha a Travelgo által ajánlott díjengedmény nem megfelelő.

15.10. Az egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy amennyiben a Travelgo az Utazásban nem utazásszervezőként, hanem csak utazásközvetítőként jár el, úgy a helyettesítő szolgáltatás felajánlására, illetőleg a díjengedmény nyújtására nem köteles.

VII. Az utazáshoz szükséges okmányokra vonatkozó rendelkezések, az utazás egészségügyi követelményei, a biztosítás

16. Útlevél, vízum és egészségügyi követelmények

16.1. Az Utazó felelőssége, hogy érvényes útlevéllel és adott esetben vízummal rendelkezzen. Travelgo nem vállal felelősséget azokért az Utazókért akik nem rendelkeznek a megfelelő dokumentumokkal.

17. Utasbiztosítás

17.1. A Weboldalon értékesített Utazások nem foglalják magukban az utasbiztosítást, arról külön köteles az Utazó gondoskodni. Minden esetben javasolt utasbiztosítást kötni, különösen azért, mert az utazás során előfordulhatnak olyan körülmények, amelyek esetén a Travelgo, vagy harmadik személy utazási szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben Weboldalán köt biztosítást Utazó kijelenti, hogy az útlemondásra vonatkozó biztosításról az utazást megelőzően a vonatkozó biztosítási termékismertetőt, valamint a biztosítási feltételeket és az ügyféltájékoztatót megismerte és a biztosítás megrendelése esetén az abban foglaltakat magára és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadjael. Travelgo az utazási biztosítások esetén közvetítőként jár el.

VIII. Panaszkezelés, véleményezés 18. Panaszkezelés

18.1. Minden olyan panaszt, amelyet a Szálláshelyen nem lehet megoldani, a kijelentkezéstől számított 3 napon belül írásban kell bejelenteni a Travelgo ügyfélszolgálati portálján. A panasz egy példányát a szállodaigazgatónak is be kell nyújtani és alá kell írni.

18.2. Amennyiben a Foglalás ideje alatt a Szálláshelyen nem lehet megoldani a felmerült problémát kérjük az Ügyfeleket, hogy a gyors megoldás érdekében mielőbb tájékoztassa Travelgot.

18.3. A Travelgo lehetőség szerint mindig igyekszik 5-15 munkanapon belül megoldani a problémáját. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az időtartam a kérdés jellegétől függően akár meg is hosszabbodhat.

19. Véleményezés

19.1. A Travelgo együttműködésben áll a Tripadvisor.com-mal annak érdekében, hogy összegyűjtse és feldolgozza az Utazó által írt szállodai értékeléseket és véleményeket. Az Utazó által adott vélemények és értékeléseik a Weboldalon kerülnek közzétételre, és azok bárki által megtekinthetőek. A Travelgo csak korlátozott, anonimizált információkat oszthat meg a Tripadvisor.com-mal a véleménygyűjtési folyamat során, és kizárólag a véleménygyűjtés céljából.

a. feltölthető az adott Szolgáltató információs oldalára a Weboldalon kizárólag azzal a céllal, hogy a (jövőbeli) Utazókat tájékoztassa az Utazó véleményéről a Travelgo szolgáltatásáról (szintjéről) és minőségéről, és

b. (részben vagy egészben) felhasználható és elhelyezhető a Weboldalon a Travelgo saját belátása szerint (beleértve, de nem kizárólag marketing, promóció vagy a Szolgáltatások javítása céljából) a Weboldalon, vagy ideértve, de nem kizárólagosan a közösségi média platformokon, hírlevelekben, speciális promóciókban, alkalmazásokban vagy más csatornákon, amelyek a Travelgo és üzleti partnerei tulajdonában, tárhelyén, használatában vagy ellenőrzése alatt állnak. Az értékelések alapértelmezett rangsorolása a benyújtás dátuma szerint történik néhány további kritériumhoz képest (például, de nem kizárólag nyelv, kommentekkel ellátott értékelések), míg egy olyan Utazó értékelése, aki [mindig] átfogó és részletes értékelést nyújt be (más néven "Property Scout"), a rangsor élére kerülhet.

19.2. A Travelgo csak azokat az Utazókat kéri visszajelzés nyújtására, akik az adott Szálláshelyen megszálltak. A Travelgo ezen Utazókat arra kéri, hogy véleményezzék az adott szálláshelyen való tartózkodásukat, és adjanak pontszámot a tartózkodásuk bizonyos szempontjaira. A kitöltött vendégértékelés (beleértve a tartózkodás során leadott értékelést is):

19.3. A véleményezés és értékelés önkéntes és ingyenes, a Travelgo felkérését az Utazó jogosult figyelmen kívül hagyni. A Travelgo nem kompenzálja, vagy más módon jutalmazza az ügyfelet az értékelés kitöltéséért. A vendégértékelési űrlapot felmérésnek kell tekinteni, és nem tartalmaz semmilyen (további kereskedelmi) ajánlatot, meghívót vagy ösztönzőt. A Travelgo vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ellenőrizze és eltávolítsa az oda nem illő véleményeket.

19.4. A Weboldal megtekintése során lehetőség van a rangsorolás különböző formáinak kiválasztására, és szűrésére megadott szempontok alapján. A Travelgo lehetővé teszi a Szálláshely számára, hogy válaszoljon az egyes értékelésekre. A Travelgo fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint kiigazítsa, elutasítsa vagy eltávolítsa a véleményeket, amennyiben az sérti a véleményezési szabályzatukat.

19.5. A Travelgo nem fogadja el azokat az értékeléseket, amelyek a következőket tartalmazzák:

○ Trágárság, szexuális tartalmú, gyűlöletkeltő, diszkriminatív, fenyegető, erőszakos tartalmak.
○ Teljes nevek említése, személyes támadás a személyzet felé.
○ Illegális tevékenységek (pl. kábítószer, prostitúció) népszerűsítése.

○ Oldalak, e-mailek és címek, telefonszámok, cc adatok ○ Politikai szempontból érzékeny megjegyzések

IX. Egyéb rendelkezések:

20. Szellemi tulajdonjogok

20.1. A Travelgo Weboldalán található minden egyes tartalom (beleértve, de nem kizárólagosan, a védjegyeket, szövegeket, grafikákat, logókat, gombikonokat, képeket, hangfájlokat és a Weboldalt kiszolgáló szoftvereket) a Travelgo vagy annak tartalomszolgáltatói szellemi tulajdonát képezi, továbbá az ezen védett adatokból összeállított Weboldal mint egyedi gyűjteményes mű szintén szerződi jogvédelem alatt áll, és a Travelgo szellemi tulajdonát képezi.

21. Biztonság és adatvédelem

 1. 21.1.  Weboldalunk látogatása során az Felhasználó látogatását a Travelgo naplózza.

 2. 21.2.  a Travelgo biztonságos szervereket üzemeltet, hogy minimálisra csökkentse a jogosulatlan hitelkártya-használat kockázatát. Travelgo tájékoztatja a Felhasználót, hogy a természetes személyek személyes adatai (ideértve többek között a banki adatokat is) Secure Socket Layer (SSL) technológia alkalmazásával kerülnek elektronikusan továbbításra, ezáltal biztosítva az elektronikus adatcsere során a legjobbi piaci gyakorlatnak megfelelő adatvédelmet és adatbiztonságot.

21.3. Az SSL technológia titkosítja az adatokat a továbbítás előtt, így csak a jogosult címzett férhet hozzá azokhoz. A Travelgo weboldala a Travelgo.ie egy megbízható biztonságos webhely. Minden tranzakcióhoz digitalis tanúsítványokat használunk. A Travelgo weboldala a Travelgo.ie megfelel a PCI Level 1 szabványnak is.

21.4. Az Utazó a Szerződés, illetőleg az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával, tudomásulvételével és az Egyedi Utazási Szerződés megkötésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Travelgo az utazáshoz szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából, illetve az Utazó üzleti célú tájékoztatása céljából a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett kezelje.

21.5. Utazó vállalja, hogy olyan elektronikus levélcímet ad meg, amelyet rendszeresen használ, illetve amelyhez kizárólag maga fér hozzá. A Felhasználó által megadott az e-mail címre elküldött leveleket az igazolt elküldést követő 15 percen belül kézbesítettnek tekintik a Felek, illetve a Utazó részéről a korábban az Utazó által megadott e-mail címről a Travelgo részére elküldött e-maileket pedig az Utazó nyilatkozatának tekintik a Felek.

© Travelgo  2024. Minden jog fenntartva. Érvényes: 2024. június.12-től